MİV - mÜŞAVİRLİK MÜHENDİSLİK

kontrollük

projelendirme

Müşavirlik;
İnşaat projeleri ve hizmetleri altında tanımlanan işlerin tümünün mal sahibi adına ve haklarını gözeterek, sorumluluk çerçevesinde koordinasyonu ve sonlandırılması işidir. Bu süreçte Müşavir firma başlangıçtan teslime kadar her konuda işveren adına işi yürütür ve işverene gerekli danışmanlık hizmetini sunar.

Hizmetin;
· Zamanında yerine getirilmiş olması,
· Verimli bir şekilde sunulması,
· Hatasız olması ve müşteri memnuniyetinin sağlanmış olması,
  çalışma esaslarımızdır.

inşaat müşavirliği

proje yönetimi

kontrollük hizmetleri

 

 

Hizmet odaklı bir firma olan MİV Müşavirlik Mühendislik 

her türlü inşaat işlerinde ideal çözümler sunar.

 

 

yapım yöneticiliği

etüd ve fizibilite hizmetleri

planlama hizmetleri

kesin hesap

firmamız uygulamanın her aşamasında profesyonel inşaat müşavirliği, teknik uzmanlık

ve ilgili tüm birimlerin organizasyon hizmetleri ile yatırımcının çözüm ortağı olur.

           İnşaat Danışmanlığının Getirdiği Avantajlar;


▪ İş sürelerinde meydana gelmesi muhtemel gecikmeleri öngörebilmek.
▪ Projenin başından sonuna kadar harcamaları denetlemek, olası bütçe tasarrufunu sağlamak.
▪ Sözleşme şartlarına uyum ve uyumsuzlukları belirlemek.
▪ Uygulama sırasında oluşması muhtemel teknik sorunların önüne geçmek.
▪ Tarif edilen ve kabul edilen kaliteyi sağlamak.
▪ Tasarım-zaman-bütçe üçgeninde optimizasyonu sağlamak.
▪ Tüm resmi işlemlerde sürat ve ekonomi sağlamak.
▪ Profesyonel bir kadro ile çalışmak.
▪ Riski azaltmak, kârlılığı arttırmak.

bütçe denetimi ve tasarruf

zamanında iş bitirme

ihale süreci yönetimi

1995 yılından bu yana, alanında her türlü teknik, bilgi ve tecrübeye sahip olan MİV Müşavirlik Mühendislik, siz değerli yatırımcılara ana başlıklar halinde,
1. Projelendirme,
2. Proje ve ihale süreci yönetimi,
3. Kontrollük,
4. Danışmanlık,
hizmetleri vermektedir.

 

İNŞAAT ÖNCESİ:

 

Fikir oluşması
Proje fikri genellikle yatırımcı tarafından ortaya atılarak şekillenme yoluna girer. Fikrin yatırım kararına dönüşme aşaması projenin en önemli noktasıdır. Bu aşamada bina modellemesi ve yapı cinsi konularında yatırımcıya destek olunur. Ortaya çıkan bu fikir taslak proje olarak hazırlanır.


Fizibilite çalışması;
Uygulama projesine başlanmadan önce kesinlikle fizibilite raporu hazırlanmalıdır. Avan projenin gereksinimleri tam olarak ortaya çıkarıldıktan sonra işin keşfi tüm aşamalarıyla birlikte çıkarılır. İmalat metrajları, malzeme ve piyasa araştırması ilebirlikte keşif sonlandırılmalıdır. Detaylı iş programının tamamlanması sonrası keşif bilgilerinin de detaylı olarak girilmesi ile birlikte nakit akış tablosu ortaya çıkarılır. Ödeme tablosu işletmeye yönelik maliyet ve girdilerle birlikte değerlendirilerek fizibilite raporu oluşturulur. Fizibilite raporu sonrası yatırımcı kararını verir.


Uygulama projeleri;
Fizibilite çalışması sonrası yatırımcının vereceği olumlu karar uygulama projelerinin başlaması anlamına gelir. Bu safha öncelikle mimari avan proje ile başlar. Mimari avan projenin nihai haline kavuşturulup yatırımcı tarafından onaylanmasını müteakip mimari uygulama projesi tamamlanır. Mimari uygulama projesine göre statik, mekanik ve elektrik projeleri, konusunda uzman mühendislere çizdirilir. Tüm uygulama projeleri süperpoze edilerek tüm projeler arasındaki çakışma, uyumsuzluk vb. sorunlar giderilir. Özellikle mekanik tesisat sonrası ortaya çıkabilecek mimari proje sorunlarını proje safhasında ortadan kaldırmak için gerekenler yapılır. Uygulama projesinin tamamlanması sonrası resmi işlemler takip edilerek tüm izinler alınır. Uygulama projesine yönelik detaylı metrajlar çıkarılarak güncel fiyatlarla birlikte keşif tamamlanır ve yatırımcıya sunularak İnşaat öncesi proje aşaması sonlandırılır.

 

İhale süreci;
Proje ve mahal listelerinin hazırlanması sonrası tüm teknik şartnameler hazırlanır. İhale şartnamesi, sözleşme taslağı, özel idari şartname vs. sözleşme eki dokümanlar ihale öncesi hazırlanır. İhale dokümanlarının hazırlanması ve işveren tarafından onaylanması sonrası ön listemizdeki firmalar işveren' e önerilir. İşveren tarafından seçilen firmalar ihaleye davet edilir. Davete olumlu cevap veren firmalara ihale dokümanları imza karşılığı teslim edilir ve varsa soruları yazılı olarak cevaplandırılır. İstekli firmalar fiyat tekliflerini İşveren'e aynı gün teslim ederler. Teklifler işveren tarafından açılır ve teklif dosyaları tarafımızca detaylı olarak incelenir. Gelen teklifler karşılaştırmalı olarak raporlanır ve işveren'e sunulur. Bu rapor sonrası istekli firmalardan gerekli görülenler ayrı ayrı toplantıya çağrılır ve işe ait sorular İşveren'in de bulunduğu toplantıda istekli firmalara iletilir. İstekli Firmalardan toplantıda yapılan görüşmelere göre revize fiyat tekliflerini iletmeleri istenir. Bu toplantılarda firmalar daha iyi tanınır ve işe yaklaşımları ile işi kavrama durumları değerlendirilir. Revize fiyat teklifleri sonrası işi yapacak firma işveren tarafından seçilir ve sözleşme yapılması için davet edilir. Sözleşmenin imzalatılması sonrası kontrol teşkilatının kurulmasıyla proje koordinatörlüğü görevi iş sürecinde devam eder. Kontrol teşkilatının kurulmaması durumunda iş programı, hakediş yapılması gibi konularda hizmet sağlanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İNŞAAT SÜRECİNDE:

 

  • Proje Kontrollük; Yapılan imalatların projelere uygunluğunun denetlenmesi. Uygulama projelerinin incelenerek projeler arası koordinasyonun sağlanması. Uygulamada kullanılacak malzemelerin şartnamelere ve projelere uygunluğunun denetlenmesi. Malzeme seçimi için gerekli organizasyonun yapılması. Yükleniciler tarafından yürütülen yapım faaliyetlerinin takibi,bunların ilgili sözleşme eki tasarım, şartname ve yönetmeliklere uygunluğunun kontrolü, hataların düzelttirilmesi.

 

  • İş Programı; Detaylı iş programı yapılması, bunların süperpoze edilerek gerekli uyumun ve koordinasyonun sağlanması. İş programlarının güncellenmesi, revizyonu, iş programının takibi için haftalık toplantılar tertip edilmesi .

 

  • İmalat Seviyesi Takibi ve Raporlama; Her imalatın imalat seviyelerinin takip edilmesi ve sistemin raporlanması. Detaylı günlük raporların yükleniciler tarafından hazırlanmasının sağlanması ve dosyalanarak işverene sunulması. İş ilerleme, nakit akış, makine, ekipman, personel bilgilerinin iş programı ile karşılaştırmalı olarak gösterilmesi ile birlikte aylık raporun imalat resimleri ile birlikte hazırlanması.

 

  • Hakediş düzenleme; Sözleşme ve yazışmalara göre her ay yüklenici hakedişlerinin hazırlanması, kontrolü ve onayı. Hakedişlerin işveren'e izahı ve sunulması.

 

  • Sözleşmenin Tatbiki; İmalat kalitesi, iş programı, birim fiyatlar, personel durumu, malzeme onayı vs. çalışmalar için yazışmaların yapılması. İşin düzgün ve doğru yürütülmesi adına hukuki yazıların zamanında yazılması ve işveren' in bu konuda gerekli yerlerde uyarılması. İşveren ile yüklenici arasında anlaşmazlık olması durumunda işveren'e destek sağlanması ve gerekli önerilerde bulunulması.